Ocells de Menorca

 

Aquesta recopilació d'Ocells de Menorca no és original. S'ha elaborat a partir de..
  • Les fotografies trobades a la pàgina Web del GOB Mallorca
  • Els textos del llibre "Ocells de Menorca" editat pel GOB Menorca.

ORDRE PODICIPEDIFORMES

Soterí petit

Tachybaptus ruficollis

Família Podicipèdids

Soterí coll-negre

Podiceps nigricollis

Família Podicipèdids

Aquest petit ocell el podem observar tot l'any, formant petits grups, especialment a l'hivern i a l'Albufera, com les altres espècies de soterins. També podrem observar espècies aïllades en qualsevol zona humida amb suficient nivell d'aigües a l'estiu. Es pot observar principalment a l'hivern a l'Albufera. Normalment es mouen en petits grups en aigües lliures. Notau el coll llarg i blanquinós que el diferencia del soterí petit en plomatge d'hivern.

 

ORDRE PELECANIFORMES

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Família Falacrocoràcids

El podem observar a l'hivern i durant els passos migratoris a l'Albufera i també a badies arrecerades com Fornells o el Port de Maó. La subespècie que hiverna al Mediterrani és la continental (P. c. sinensis). Notau les taques blanques a la base del bec i la cuixa

 

ORDRE CICONIFORMES O ARDEïFORMES

Esplugabous

Bubulcus ibis

Família Ardeïds

Agró roig

Ardea purpurea

Família Ardeïds

L'esplugabous és un hivernant cada vegada més comú a Menorca, especialment a Son Bou. De vegades el podem trobar a prats humits posats damunt les vaques, tal com fan a l'Àfrica amb els grans bòvids. El podem observar en migració, especialment durant la primavera, a qualsevol zona humida. Destaquen petites concentracions a Tirant o es Prat de l'Albufera. Semblant a l'agró gris, és lleugerament més petit i de colors vermellosos púrpura.
Agró blanc

Egretta Garcetta

Família Ardeïds

Agró gris

Ardea Cinerea

Família Ardeïds

El podem observar al llarg de tot l'any, encara que és més comú durant l'hivern. Agró més petit que el roig, se sol moure en petits grups a les zones humides o badies costaneres on hi hagi aliment. Abundant a l'Albufera. El podem trobar a qualsevol zona humida o badia arraconada, durant tot l'any. Molt més abundant durant l'hivern, podrem observar fàcilment aquests agrons a l'Albufera o a les salines de Montgofre. És el més gran dels agrons i, com la resta d'aquests, vola amb el coll arreplegat i les potes penjant.

 

ORDRE ANSERIFORMES

Oca comuna

Anser anser

Família Anàtids

Xiulaire

Anas penelope

Família Anàtids

Es tracta d'una àneda de gran tamany, que podem trobar durant l'hivern en petits grups. De totes les zones humides de Menorca, l'Albufera és on més comunament la podrem observar. Mascles i femelles, similars. Ànec bastant nombrós durant l'hivern, especialment a l'Albufera i Tirant. Els xiulos que emeten (d'aquí el seu nom) són característics.
Rabassot

Aythia ferina

Família Anàtids

Rabassot de cresta

Aythia fuligula

Família Anàtids

Podem observar els rabassots durant els passos migratoris, i especialment durant l'hivern, a l'Albufera. Ànec dels anomenats capbussadors (notau la forma que adopta la coa quan neda); les femelles són semblants, amb el plomatge un poc més apagat. El veurem durant l'hivern a l'Albufera, sempre en escàs nombre. De costums semblants a l'anterior, es mou en els mateixos esbarts. Els mascles tenen un plomatge fortament contrastat (blanc-negre) que destaca a llarga distància, però les femelles són difícils de distingir.
Coer

Anas acuta

Família Anàtids

Àneda griseta

Anas strepera

Família Anàtids

Ànec molt estilitzat que podem veure durant l'hivern en petits grups, normalment a l'Albufera i Morella (sempre que aquesta zona humida mantengui el nivell d'aigües adequat). Tot i que les femelles de les anàtides són difícils de distingir, aquesta espècie destaca per la llargada de la coa. Aquesta àneda la podrem observar normalment a l'Albufera. És el més escàs dels ànecs que il.lustram. Discret, pel que fa al plomatge, els mascles són de color gris uniforme amb la coa negra i les secundàries blanques.

 

ORDRE ACCIPITIFORMES

Arpella d'aigua

Circus aeruginosus

Família Accipítids

Àguila peixatera

Pandion haliaetus

Família Pandiònids

Ocell propi de les zones humides, encara que durant els passos el podrem observar en qualsevol planura. Les femelles i els joves són d'un color xocolati uniforme, molt característic. Son Bou i Son Saura del nord són bons llocs per veure'ls. Sedentària amb reforços hivernals. Com una gran gavina, fosca per damunt i blanca piquejada de negre per baix. S'alimenta exclusivament de peixos, que captura -tant a la mar com a les zones humides- llançant-se en espectaculars picats. El port de Fornells, en el tram més interior, és un bon lloc per observar-la pescant.

 

ORDRE FALCONIFORMES

Falcó

Falco peregrinus

Família Falcònids

Xòric cama-roig

Falco vespertinus

Família Falcònids

Sedentari, durant l'hivern rep reforços d'exemplars provinents del nord d'Europa. Vol ràpid i silueta característica. Comú a la costa i als barrancs, on caça coloms i altres ocells. D'aspecte i comportament semblant al xòric, encara que el plomatge fosc dels mascles el fa inconfusible. Normalment observats en grups, de vegades nombrosos, especialment durant la primavera i a zones obertes, com ses Arenetes o els plans de Favàritx.

 

ORDRE GRUÏFORMES

Rascló

Rallus aquaticus

Família Ràllids

Petit ocell aquàtic que podem trobar tot l'any a qualsevol zona humida amb prou cobertura vegetal. Difícil d'observar, destaca la seva veu, forta i molt característica. Els millors llocs per l'espècie són l'Albufera, Son Saura del nord i Son Bou.

 

ORDRE CARADRIFORMES

Cames de jonc

Himantopus himantopus

Família Recurviròstrids

Passa-rius camanegra

Charadrius alexandrinus

Família Caràdrids

Aquest estilitzat ocell nidifica en poc nombre a la nostra illa, essent més comú durant les migracions. Els millors llocs per observar-lo són les Salines de Montgofre, basses de Tirant o l'Albufera. Es tracta d'un dels pocs limícoles sedentaris que podem observar a Menorca. Es mou sempre en petits grups o parelles. Franja alar blanca distintiva només observable en vol.
Passa-rius gros

Charadrius hiaticula

Família Caràdrids

Passa-rius petit

Charadrius dubius

Família Caràdrids

Migrant i -de vegades- hivernant. Observau les potes i el bec que el distingeixen, a falta de referències de tamany, d'altres passa-rius, així com la presència de franja alar. Migrant i estival reproductor. A més de les zones típiques, el podem trobar a diverses platges, com Es Grau o Tirant. En vol notarem l'absència de franja alar.
Juia

Vanellus vanellus

Família Caràdrids

Becassina

Gallinago gallinago

Família Escolopàcids

Les juies arriben durant l'hivern en esbarts més o manco grans, depenent del fred que pateixin als seus llocs d'origen, al nord d'Europa. Normalment s'observen als prats que envolten les zones humides, especialment als voltants del camí de tramuntana. Migrant i hivernant. Aquest ocell es pot observar a qualsevol zona humida, per petita que sigui. Quan les sorprenem, s'aixequen violentment en un vol quebrat i molt ràpid.
Cama-roja pintada

Tringa erythropus

Família Escolopàcids

Llambritja bec-llarga

Sterna sandvicensis

Família Estèrnids

Migrant i hivernant. A la primavera el plomatge és quasi completament negre. El trobarem preferentment a l'Albufera. Notau el bec llarg i fi. Migrant i hivernant. Aquest és l'únic representant de la família dels estèrnids que s'observa regularment a Menorca. El seu vol és ràpid, interromput per espectaculars picats a la recerca de peixos. El millor lloc per observar-lo és el port de Maó.
Gavina d'hivern

Larus ridibundus

Família Làrids

   
Migrant i hivernant. Normalment és durant l'hivern quan s'observa aquesta gavina, clarament més petita que les altres. Durant la primavera canvia bastant d'aspecte, ja que el cap li torna de color negre-xocolati. La podem observar fàcilment als ports.  

 

ORDRE CUCULIFORMES

Cucui

Cuculus canorus

Família Estrígids

Estival comú i migrant. Arriba a l'illa el mes d'abril; de llavors ençà se'l sent per tots els boscos de l'illa. Difícil de veure, però amb un cant que és inconfusible.

 

 

ORDRE ESTRIGIFORMES

Mussol

Otus scops

Família Estrígids

Petit rapinyaire nocturn sedentari, encara que és més abundant durant l'hivern i durant el pas migratori. El seu monòton i característic "tuit" és la millor forma de localitzar-lo. Ben distribuït per tota l'illa, el podem trobar fins i tot als pobles.

 

ORDRE CORACIFORMES

Arner

Alcedo athis

Família Alcedínids

Abellarol

Merops apiaster

Família Meròpids

Migrant i hivernant. Ocell molt vistós, però difícil d'observar amb deteniment, degut al seu vol ràpid a ras d'aigua. El trobam a totes les zones humides de Menorca, especialment als torrents, i també a la costa. Setembre és el mes de major abundància de migrants. Migrant i estival nidificant. És una espècie en regressió a Menorca, perquè els hàbitats de cria s'estan destruint. Es pot observar, principalment, a les zones dunars ben conservades de la Vall, Cavalleria i Tirant.
Puput

Upupa epops

Família Upúpids

 
Sedentari abundant i migrant. Ocell típic del camp menorquí, el trobarem fàcilment cercant menjar entre el bestiar i a les tanques. Construeix el niu als forats de parets seques o a les cases (fins i tot a les habitades).  

 

ORDRE PASSERIFORMES

Oronella

Hirundo rustica

Família Hirudínids

Titeta groga

Motacilla flava

Família motacílids

Estival i migrant molt abundant. És, probablement, l'ocell més abundant durant els passos migratoris; és possible observar grans concentracions on troba menjar abundant, com les zones humides. Nidifica aïlladament als bouers i altres edificacions rurals. Migrant. Podrem observar aquests ocells a les zones humides i prats dels voltants, normalment en grups nombrosos. La subespècie més observada a Menorca la M. f. cinereocapilla.
Titeta d'estiu

Anthus campestris

Família Motacílids

Ropit

Erithacus rubecola

Família Túrdids

Estival i migrant. Espècie típica dels hàbitats més àrids, normalment a prop de la costa: Punta Nati, Son Bou. Durant l'estiu s'observa normalment en parelles. Hivernant i migrant molt abundant; probablement l'hivernant més comú de Menorca. El mes d'octubre concentra el màxim de migrants. Distribuit per tota l'illa sense limitacions, des dels penyals als boscos, passant pels horts, els barrancs, etc.
Vitrac

Saxicola torquata

Família Túrdids

Tord blanc

Turdus philomelos

Família Túrdids

Sedentari molt abundant i migrant probablement escàs. Fàcil d'observar als llocs elevats, com les parets seques. Està distribuït gairebé per tota l'illa, excepte als boscos. Hivernant i migrant molt abundant. Ocell molt perseguit per a la caça. Viu als ullastrars, on s'alimenta de l'olivó; també a les brolles. Comú a tota l'illa. En migració es troben importants concentracions a la costa.
Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Família Túrdids

Rossinyol bord

Cettia cetti

Família Sílvids

Migrant i estival nidificant abundant. Els mesos en què més abunda són els de març i setembre, durant el pas migratori. Està distribuït per tota l'illa, encara que prefereix els llocs ombrívols com els ullastrars, horts o barrancs. Ocell sedentari. Encara que es tracta d'un típic habitant de les zones humides, l'elevada densitat d'aquest ocell a la nostra illa fa que el poguem observar a qualsevol lloc amb prou vegetació. Cant molt característic.
Tord de prat

Acrocephalus arundinaceus

Família Sílvids

Boscarla mostatxuda

Acrocephalus melanopogon

Família Sílvids

Migrant i estival escàs. Clarament més gran que la resta d'ocells palustres. És fàcil de detectar la seva presència pel seu cant, molt característic. El podrem trobar pràcticament a qualsevol zona humida, per petita que sigui, especialment durant la migració. El millor lloc per observar-lo és Son Bou, on trobam una bona població reproductora. Sedentari escàs. Petita boscarla que sembla ser que ha colonitzat la nostra illa recentment. El trobam a Son Bou i Son Saura del nord, llocs on cria. La boscarla mostatxuda aprofita les zones que estan permanentment embassades; el seu cant és quasi l'única forma de detectar la seva presència.
Buscarla de canyís

Acrocephalus scirpaens

Família Sílvids

Buscaret de capell

Sylvia atricapilla

Família Sílvids

Migrant i estival escàs. Aquest ocell, com tots els de la seva família, es troba preferentment a les zones humides cobertes de vegetació palustre; destaca, a la nostra illa, la de Son Bou, on cria aquesta espècie. També, durant els passos migratoris, el podrem trobar en altres llocs, com per exemple, l'Albufera. Sedentari i hivernant abundant, també el trobam en migració. Durant l'època del cria el trobarem a les vores dels alzinars o zones d'hortals. Durant l'hivern el podrem observar també als ullastrars i els barrancs, llocs on troba gran quantitat d'aliment. La femella té el cap vermellós.
Buscaret capnegre

Sylvia melanocephalus

Família Sílvids

Estornell

Sturnus vulgaris

Família Estúrnids

Sedentari abundant. Es tracta de l'espècie més abundant de la família dels Sílvids presents a Menorca. La podem trobar a qualsevol part de l'illa, excepte als boscos. Molt abundant a les brolles i els ullastrars. Hivernant molt abundant i migrant. El podem veure per tota l'illa, volant en petits grups, especialment als ullastrars. Al vespre es reuneixen als dormidors; el de Son Bou és el més important i s'hi concentren milers d'exemplars.
Pinsà

Fringila coelebs

Família Fringílids

Verderol

Carduelis chloris

Família Fringílids

Sedentari amb importants reforços a l'hivern. El més forestal dels fringílids, especialment a l'època de nidificació. A l'hivern s'arrepleguen en grans esbarts a zones obertes on troben aliment abundant. Sedentari abundant i migrant moderat. Plomatge de tons verdosos als dos sexes encara que el mascle és de colors més vius. Comú arreu de l'illa.
Passerell

Carduelis cannabina

Família Fringílids

Primavera

Parus major

Família Pàrids

Sedentari abundant. Aquest petit fringílid està ben repartit per tota l'illa, especialment a les zones de costa amb poca vegetació. A l'hivern el podrem trobar en grans esbarts als horts i tanques conreades. Sedentari. La primavera és l'únic representant de la família dels pàrids present a l'illa. És freqüent observar-lo per parelles, als boscos alts i zones de fruiters.


Menorca et dec Ocells de Menorca Demografia de Menorca Menorquins
Flora de Menorca Bolets de Menorca Atles de Menorca Concurs Illa de Menorca
Atles històric I Atles històric II